Kiedy z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, warto jest skierować swoje kroki do doświadczonego psychologa. Zazwyczaj Specjaliście wystarczy zebranie rzetelnego wywiadu z rodzicami i rozmowa/zabawa z małym Pacjentem, aby wstępnie określić charakter problemu. Czasem dzieje się jednak i tak, że psycholog nie jest w stanie rozpoznać problemu dziecka na podstawie standardowych metod badania psychologicznego stosowanych podczas konsultacji. W takiej sytuacji wskazana jest profesjonalna diagnoza psychologiczna dziecka, na podstawie której można wykluczyć lub potwierdzić u dziecka szereg trudności psychicznych.  

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Diagnozę psychologiczną w PsychoCentrum.pl wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Testy psychologiczne mają na celu ocenienie funkcjonowania badanego. I zastosować dalsze kroki do poprawy stanu zdrowia.

PsychoCentrum prowadzi diagnozy oparte na badaniu Skalami Inteligencji Stanford -Binet SB5. Jest to badanie intelektu, które pozwala określić poziom inteligencji zarówno u dziecka jak i u dorosłego. Zakres wiekowy jest od 2 roku życia. 

Zastosowanie testu jest szerokie:

– określenie poziomu inteligencji IQ 
– wykonanie diagnozy dysleksji
– wykonanie diagnozy ADHD

Określenie poziomu inteligencji IQ może być wykorzystane do kompletowania dokumentacji potrzebnej do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Określa poziom intelektu wskazujący poziomy od bardzo wysokich, po poziomy przeciętne i poniżej przeciętne, a także przy określaniu stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

Testy psychologiczne wykonujemy podczas badania psychologicznego w trakcie umówionej wizyty.

Warto pamiętać, że nie trzeba przygotowywać się do badania testami. Podczas badania należy odpowiadać na pytania zgodnie z tym jak jest i jak czujesz. Tylko w ten sposób odpowiedzi pozwolą na uzyskanie miarodajnych wyników, a współpraca z psychologiem przyniesie wymierne rezultaty.

Diagnozujemy dzieci pod kątem:

 • ADHD
 • TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
 • GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
 • INTELEKTU

Diagnoza trudności szkolnych / dysleksji 

 • Badanie dzieci i młodzieży: od 10 roku życia 
 • Ilość spotkań: 4 spotkania (1. Wywiad, 2. Diagnoza, 3. Diagnoza, 4. Omówienie diagnozy + wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej)
 • Narzędzia: Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5
 • Potrzebne dokumenty: opinia ze szkoły dziecka, opinie innych specjalistów wydanych wcześniej
 • Dodatkowo potrzebne: zeszyty ze szkoły, notatki, sprawdziany itp. 
 • Cena: 800

Coraz większa liczba dzieci w wieku szkolnym ma problemy z nauką czytania i pisania. Współczesna kultura, telewizja, internet sprawiają, że dzieci coraz mniej czasu spędzają, ćwicząc funkcje uczestniczące w czytaniu i pisaniu – mniej rysują, mniej manipulują, nie rozwijają się ruchowo podczas zabaw na dworze, nie czytają książek, a większość czasu spędzają, oglądając kreskówki, grając w gry komputerowe. Skutkiem braku odpowiedniej stymulacji rozwoju dzieci są niepowodzenia szkolne, które w dzisiejszym świecie występują coraz powszechniej. Podstawą działań związanych z przezwyciężeniem trudności szkolnych dziecka jest wczesna diagnoza wstępnie postawiona przez nauczyciela, który jest dobrym obserwatorem dziecka. Obserwacja w środowisku szkolnym jest pierwszym etapem diagnozy i ma na celu rozpoznanie występowania u ucznia trudności edukacyjnych. Drugi etap to profesjonalna kompleksowa diagnoza prowadzona w naszym ośrodku przez psychologa dziecięcego.


Diagnoza ADHD

 • Badanie dzieci i młodzieży: od 7 roku życia, najlepiej w wieku szkolnym 
 • Ilość spotkań: 4 spotkania (1. Wywiad, 2. Diagnoza, 3. Diagnoza, 4. Omówienie diagnozy + wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej)
 • Narzędzia: Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5 lub Test MOXO do wyboru 
 • Potrzebne dokumenty: opinia ze szkoły dziecka, opinie innych specjalistów wydanych wcześniej np. fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga itp.
 • Cena: 1200

W trakcie wizyty diagnostycznej specjalista wykonuje zestandaryzowane, przebadane, profesjonalne testy psychologiczne, które mają na celu między innymi ocenę intelektualną dziecka, a także jego umiejętności zapamiętywania czy też koncentracji. Ocenie podlega także sprawność ruchowa oraz koordynacja, między innymi celem wykluczenia innych schorzeń, które mogą dawać podobne objawy.
Jeśli dostaniemy diagnozę, należy bez wątpliwości podjąć terapię. Schemat terapii ADHD dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualnie, mając na celu jak najlepszą pomoc w funkcjonowaniu dziecka. Podczas tworzenia terapii uwzględnia się między innymi wiek dziecka, jego ogólny stanu zdrowia, a także przejawiane problemy i trudności oraz ich stopień. W program leczenia może wchodzić obok podstawowej psychoterapii także terapia dziecka w grupie rówieśniczej, terapia rodzinna oraz zajęcia psychoedukacyjne, w skrajnych przypadkach także leczenie farmakologiczne.


Diagnoza intelektualna

 • Badanie dzieci i dorosłych: od 2 roku życia.
 • Zastosowanie: badanie poziomu inteligencji
  (placówki: przedszkola, szkoły, poradnie w celu wydania orzeczenia, itp.)
 • Ilość spotkań: 4 spotkania (1. Diagnoza 2. Diagnoza 3. wydanie opinii psychologicznej)
 • Narzędzia: Stanford Binet SB5
 • Cena: 500

Badanie intelektu pozwala określić poziom rozwoju i funkcjonowania zdolności umysłowych takich jak zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Badanie jest niezbędne gdy pojawiają się trudności z nauką w szkole powodujące napięcia związane z optymalnym la danego dziecka realizowaniem roli ucznia.
Celem badania poziomu rozwoju intelektualnego jest określenie nie tylko ilorazu inteligencji ale poszczególnych zdolności. Znajomość mocnych i deficytowych obszarów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego czy motywacyjnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala określić optymalne sposoby przyswajania wiedzy oraz jej odtwarzania, wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, na których w toku edukacji można się oprzeć.