Co to jest dysleksja?

Dziecko przejawia trudności w czytaniu i zapamiętywaniu tekstu, ma problemy z koncentracją uwagi. Ponadto ma pismo nieczytelne, popełnia liczne błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz stylistyczne. Warto wtedy udać się do psychologa dziecięcego w celu obserwacji dziecka w kierunku dysleksji.

Dysleksja rozwojowa* – syndrom zaburzeń wyższych czynności psychicznych, które  przejawiają się w postaci specyficznych trudności uczenia się czytania i pisania.

Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma.

Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, liczeniu, popełnianiu błędów    graficznych.

Dysortografia – specyficzne trudności z opanowanej poprawnej pisowni (w tym błędy  ortograficzne).

Dysleksję wykonuje się zazwyczaj od 10 roku życia dziecka, bowiem jest to czas sprawdzenia umiejętności czytania i pisania.

W poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodkach, które się tym zajmują należy podjąć odpowiednie kroki w kierunku wykonania diagnozy dysleksji.

Oto wskazówki:

1. Na wniosek pisemny rodzice składają prośbę do placówki o wydanie opinii o dysleksji.
2. Badanie dysleksji odbywa się w czterech spotkaniach:

    – wywiad z rodzicami
    – pierwsza spotkanie diagnostyczne: test
    – drugie spotkanie: test i obserwacja pedagogiczna
    – omówienie diagnozy

Na pierwszym spotkaniu warto mieć przygotowane dokumenty w postaci opinii z innych placówek: poradni, przedszkola, szkoły. Pierwsze spotkanie dotyczy wywiadu okołoporodowego oraz rozmowy na temat przebiegu rozwoju dziecka i zaobserwowanych trudności.

Drugie spotkanie dotyczy pierwszą część testu, na którym są sprawdzane umiejętności dziecka oraz koncentracja uwagi, predyspozycje oraz zdolności dziecka.

Trzecie spotkanie to druga część testu oraz obserwacja pedagogiczna, czyli sprawdzanie umiejętności szkolnych czytania i pisania. Warto wziąć ze sobą zeszyty dziecka w celu uzyskania oceny pisma graficznego oraz sposobu sporządzania notatek i prowadzenia zeszytów.

Czwarte spotkanie ma na celu omówienie diagnozy wraz z wręczeniem opinii o dziecku rodzicom.

3. Opinia jest sporządzana na czas określony w zależności od poziomu edukacji dziecka.

autor: Joanna Cholewa – psycholog, pedagog, psychodietetyk

*Źródła:
M. Bogdanowicz, A. Borkowska, Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
M.B. Pecyna (red.), Dysleksja rozwojowa. Fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej
T. Żołyńska-Głuszak, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, czyli dysleksja rozwojowa
Fundacja Społeczno Kulturalna EURO-IDEA, Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją

PODOBNE ARTYKUŁY